19 Nisan 2019 Cuma 14:29
Milletvekili Öztürk: "Afet bölgesi ilanı kağıt üzerinde kalmasın"
banner479

Denizli Milletvekili Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği soru önergilerinde şu ifadelere yer verdi;

"20/03/2019 tarihinde Denizli ili Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanunun 1. Maddesi uyarınca hazırlanan yönetmeliğin 2. Maddesi g fıkrasına istinaden, T.C İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 02/04/2019 tarihinde Denizli Acıpayam Deprem Afeti “Genel Hayata Etkililik” oluru verilmiştir. 

Yani kamuoyunda bilinen ismiyle Denizli bölgesi Acıpayam İlçesi Afet bölgesi ilan edilmiştir.

Buna göre;

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle;

1- Tabii afet nedeniyle meydana gelen hasar ve tahribata ilişkin hizmetlerin yürütülmesine dair 27/7/1995 tarih 4123 sayılı kanun kapsamında 8. Madde Afet bölgesinde faaliyette bulunan Esnaf ve Sanatkarlar, Serbest meslek mensupları ile Sanayici ve erbabına T.C Halk Bankasınca, Çiftçilere T.C Ziraat Bankasınca Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilecek oran ve belirlenecek esas ve usullere göre kredi verilmesi işlemi için ne yapılmıştır?

2- Tabii afet nedeniyle meydana gelen hasar ve tahribata ilişkin hizmetlerin yürütülmesine dair 27/7/1995 tarih 4123 sayılı kanun kapsamında 5. Madde zarar görenlere yapılacak hasar tespitlerine göre, yapılacak yardım miktar usul ve esasları zarar görenlerin zarar görenlerin zararları malik veya kiracı olup olmadıklarına bakılmaksızın karşılıksız olarak Cumhurbaşkanlığınca uygun görülecek fondan karşılanır deniliyor.

Bu kanunun 5. Maddesi gereğince zarar gören vatandaşların zararları ne zaman karşılanacaktır?

3- 2000/1390 Sayılı Kararnamenin 7. Maddesi yeni kredi talep ve erteleme talep süresi tabii afetin vuku bulduğu tarihten itibaren 3 aydır.

Vatandaşlarımız tabii afet tarihinden itibaren 3 ay içinde müracaat etmeleri konusunda bilgilendirildi mi?

4- 4123 sayılı kanunun 6. Maddesi gereğince Acıpayam Belediyesinin tabii afet nedeniyle toplayamadığı emlak vergisi dâhil diğer vergi, resim ve harçlar, maruz kaldıkları hasar ve tahribatı gidermek amacıyla gereken yardım yapılmış mıdır?

4123 sayılı kanunun 6. madde ek maddesi İller Bankasına olan yatırım borçları Cumhurbaşkanınca belirlenecek esaslar çerçevesinde ertelenir ve veya terkin edilir.

Bu borçlara erteleme veya terkin yapacak mısınız?

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle;

1- 5902 sayılı Afet ve acil durum yönetimi başkanlığının görevleri hakkında kanunun 8. Maddesi gereği Acıpayam bölgesindeki vatandaşlar Afet bölgesi ilan edildiğinden dolayı AFAD’a bağlı ilgili birimler tarafından bilgilendirildi mi? Bilinçlendirildi mi?

Afet bölgesi ilan edilmesinden kaynaklı vatandaşa haklarının neler olduğu konusunda bilgi verildi mi?

2- Bölgedeki her bir ailenin ve her bir bireyin (özellikle çocukların) psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirildi mi?

3- 4123 sayılı kanunun 3. Maddesi yiyecek, içecek, giyecek tabi yardım, çadır ve diğer her türlü taşınır mallar Kızılay’a aktarılır.

16 Nisan 2019 tarihi itibariyle Kızılay Denizli Şube başkanı Adem Salih Deniz faaliyetlerinin sona erdiğini belirtmiştir.

Kızılay Acıpayam’da gıda, barınma gibi hangi çalışmalarda bulunmuştur? Yapılan yardımların miktarı ne kadardır?

Kızılay faaliyetlerini sona erdirdiğine göre bundan sonraki yardımlar hangi kamu kurumu vasıtasıyla yapılacaktır?

4- Bu güne kadar Denizli genelinde ve Acıpayam’da deprem konusunda gerek Belediye gerekse kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde ne tür çalışmalar yapılmıştır?

5- 4123 sayılı kanunun 6. Maddesi gereğince Acıpayam Belediyesinin tabii afet nedeniyle toplayamadığı emlak vergisi dâhil diğer vergi, resim ve harçlar, maruz kaldıkları hasar ve tahribatı gidermek amacıyla gereken yardım yapılmış mıdır?

4123 sayılı kanunun 6. madde ek maddesi İller Bankasına olan yatırım borçları Cumhurbaşkanınca belirlenecek esaslar çerçevesinde ertelenir ve veya terkin edilir.

Bu borçlara erteleme veya terkin yapacak mısınız?

6- Denizli bölgesi yoğun fay hatlarının olduğu bir yerdir, bundan sonra yaşanması olası bir depreme acil eylem planı hazırlanmış mıdır?

Denizli bölgesinde yaşayan vatandaşları, alınan önlemler ve olası bir deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmek için ne tür çalışmalar yapılmaktadır?

7- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunun 7. Maddenin (u) bendinde İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek. (z) bendinde Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak şeklinde tanımlanmıştır.

5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (u) bendi gereğince olası bir deprem ve afet konusunda gerekli hazırlıkları yapmış mıdır?

5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendi gereğince belediye zarar gören binaları ne zaman yıkacaktır?

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle;

1- 2090 sayılı Tabii afetlerden zarar gören çiftçilere yardımlar hakkındaki kanun kapsamında;

Afetlerden etkilenen çiftçimizin düşük faizli zirai kredi borçları İl ve İlçe müdürlüklerinize müracaatı halinde erteleyecek misiniz?

2-  2000/1390 Sayılı kararnamenin 1. Maddesi Tabii afetler nedeniyle tarımsal işletme, tarımsal ürün ve hayvan varlıkları ile menkul, gayrimenkul malları ve işyerleri en az %40 oranında zarar gören ve bu durumları 20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Kanun ile 8/7/1948 tarihli ve 5254 sayılı Kanuna göre tesis edilen il ve ilçe hasar tespit ve ihtiyaç komisyonlarınca belirlenen gerçek ve tüzel kişilerin T.C. Ziraat Bankası, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Tarım Kredi Kooperatiflerine tabii afetin vuku bulduğu tarih itibarıyla oluşmuş olan mevcut borçları, ilk yıl anapara ve faiz ödemesiz, müteakip 2 yılda 4 eşit taksitle ödenmek üzere 3 yıl süre ile ertelenir. Ancak deprem afetinin vuku bulması durumunda hasar tespitinde söz konusu %40 hasar oranı aranmaz. Diyor

Bu kanun maddesi gereğince vatandaşın başvurması halinde borçları erteleyecek misiniz?

3- 2000/1390 Sayılı Kararnamenin Geçici Madde 1- 22/5/2000 tarihinden itibaren meydana gelen tabii afetlerden zarar gören ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca genel hayata etkililik Olur'u kapsamına alınan yerler için bu Kararın 7. maddesinde belirtilen yeni kredi talep ve erteleme talep süresi bu Kararın yayımından itibaren başlar.

Bu madde gereğince vatandaşın taleplerini karşılayacak mısınız?

4- 2000/1390 Sayılı Kararnamenin 7. Maddesi yeni kredi talep ve erteleme talep süresi tabii afetin vuku bulduğu tarihten itibaren 3 aydır.

Vatandaşlarımız tabii afet tarihinden itibaren 3 ay içinde müracaat etmeleri konusunda bilgilendirildi mi?

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle;

1- 2000/1390 Sayılı Kararnamenin 3.Madde Tabii afetler nedeniyle gayrimenkul ve menkul malları zarar gören ya da yöre ekonomisinin etkilenmesi sebebiyle ticari ve sınai faaliyetleri sekteye uğrayan (münhasıran fiili hasar görmüş afet bölgesi sınırları içinde) ve bu durumları T. Halk Bankası temsilcisinin de bulunacağı il ve ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen esnaf ve sanatkârlar, küçük ve orta boy işletmeler, serbest meslek mensupları ile sanayi ve ticaret erbabının T. Halk Bankasına tabii afetin vuku bulduğu tarih itibarıyla oluşmuş olan mevcut borçları; ilk yıl anapara ve faiz ödemesiz, müteakip 2 yılda 4 eşit taksitle ödenmek üzere 3 yıl süre ile ertelenir.

Bu madde gereğince depremde mağdur olmuş esnaf ve sanatkârların, küçük ve orta boy işletmelerin, serbest meslek mensupları ile sanayi ve ticaret erbabının borçlarını faizsiz 3 yıla kadar ertelemeyi düşünüyor musunuz?

3- 2000/1390 Sayılı Kararnamenin Geçici Madde 1- 22/5/2000 tarihinden itibaren meydana gelen tabii afetlerden zarar gören ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca genel hayata etkililik Olur'u kapsamına alınan yerler için bu Kararın 7. maddesinde belirtilen yeni kredi talep ve erteleme talep süresi bu Kararın yayımından itibaren başlar.

Bu madde gereğince vatandaşın taleplerini karşılayacak mısınız?

4- 2000/1390 Sayılı Kararnamenin 7. Maddesi yeni kredi talep ve erteleme talep süresi tabii afetin vuku bulduğu tarihten itibaren 3 aydır.

Vatandaşlarımız tabii afet tarihinden itibaren 3 ay içinde müracaat etmeleri konusunda bilgilendirildi mi?

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle;

1- 6183 sayılı kamu alacaklarının tahsilini düzenleyen kanun mücbir sebep hali olarak kabul edilip Acıpayam’ın tamamında vergi uygulamaları bakımından mücbir sebep hali ilan edecek misiniz?

Kamu alacaklarını hiçbir faiz almadan erteleyecek misiniz?

2- 4123 sayılı kanunu ek 4. maddesi gereğince tabii afete maruz bölgelerde çalışan 657 sayılı kanuna tabi personele fazla çalışma ücretinin 2 katını geçmemek üzere fazla çalışma ücreti verecek misiniz?

3- 4123 sayılı kanunu ek 4. maddesi gereğince bu bölgede çalışan her statüdeki personele ek göstergeye dâhil en yüksek devlet memuru aylığının brüt tutarının %50 sini geçmemek kaydıyla tazminat ve aylık ücretlerini vermeyi düşünüyor musunuz?

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle;

1- 7269 sayılı kanunun10. Maddesi uyarınca sağlık hizmetleri Acıpayam bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz sağlandı mı?

2- Denizli bölgesi yoğun fay hatlarının olduğu bir yerdir, bundan sonra yaşanması olası bir depreme Bakanlığınız tarafından vatandaşların mağdur olmaması için Acil Eylem Planı hazırlanmış mıdır?

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle;

1- 7269 sayılı kanunun 13. Maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kurulacak heyetler tarafından hasar tespit raporu verildi mi?

2- Binaların hasar bakımından yıktırılması ve boşaltılması gerekenler hakkında o ilin veya ilçenin mülki amirlerine verilmek üzere raporlar düzenlendi mi?

3- 7269 sayılı kanunu 13. Maddesi (d) bendi gereğince Afete uğrayanların bulundukları yerde veya başka yerlerde geçici olarak barınmalarını sağlamak üzere konutlar inşa edilebilir, ettirilebilir deniliyor.

TOKİ tarafından konut inşa ettirmeyi düşünüyor musunuz?

4- 4123 sayılı kanunun 6. madde ek maddesi İller Bankasına olan yatırım borçları Cumhurbaşkanınca belirlenecek esaslar çerçevesinde ertelenir ve veya terkin edilir.

Bu borçlara erteleme veya terkin yapacak mısınız?

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle;

1- Afetlerin işverenler ve çalışanlar üzerindeki en önemli etkisi mal ve hizmet üretimini aksatması, buna bağlı olarak da ilgililerin gelir ve gider dengesini bozarak ekonomik güçlük içine düşürmesidir.  Bu durum ister istemez mükelleflerin vergi, sigorta primi vb. çeşitli yükümlülüklerini zamanında yerine getirememe durumu ile karşı karşıya bırakmaktadır.

5510 sayılı kanunun 91. Maddesine göre işyerleri deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetlerinden zarar gören işverenler ile 4. Maddenin 1. Fıkrası (b) bendi kapsamındaki sigortalılar bu durumlarını belgelendirmek kaydı ile olayın meydana geldiği tarihten itibaren 3 ay içinde talepte bulunmaları halinde afetten önceki mevcut prim borçları ile afetten sonraki tahakkuk edecek 3 aylık prim borçları 1 yıla kadar kurumca ertelenebilir.

Bu durumda depremde mağdur olmuş işverenler ve çalışanların sigorta pirim borçları başvurmaları halinde bakanlığınız tarafından ertelenecek midir?

2- Vatandaşlarımız tabii afet tarihinden itibaren 3 ay içinde müracaat etmeleri konusunda bilgilendirildi mi?"

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.